Címlap

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § alapján az óvoda önkormányzati fenntartója a Csécsei Gézengúz Óvoda és Bölcsődében a 2017/2018 nevelési évre az óvodáskorúak óvodába történő beíratásának időpontját az alábbiak szerint határozta meg:

KEDVES SZÜLŐK!

Óvodai beíratás a 2018/2019 nevelési évre:

  • ·május 7- május 11. (hétfőtől-péntekig) de. 8 órától – du. 16 óráig

Beiratkozás helye:

  • ·Csécsei Gézengúz Óvoda és Bölcsőde, Csécse, Rákóczi út 73.

Az óvodai beiratkozáskor kérjük bemutatni:

  • ·a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványt
  • ·a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
  • ·a gyermek oltási könyvét, valamint TAJ kártyáját
  • ·a szülő lakcímet igazoló hatósági igazolványát

A szülő köteles beíratni a gyermekét az önkormányzat által közzétett hirdetményben meghatározott időpontban, abban az esetben, ha a gyermek az év folyamán betölti/betöltötte a 3. életévét és az óvoda felvételi körzetében lakik.

A három éves gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minősül!

  • ·Az óvodai beiratkozáskor várjuk azokat a szülőket, akiknek a gyermeke 2018. augusztus 31.-ig a harmadik életévüket betöltik, továbbá azokat, akiknek gyermeke 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. között töltik be a harmadik életévüket.
  • ·Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése a Csécsei Gézengúz Óvoda és Bölcsődében lehetséges.

A felvételt elsősorban abba az óvodába lehet kérni, amelynek körzetében lakik a gyermek.

A Csécsei Gézengúz Óvoda és Bölcsőde felvételi körzete:

Csécse közigazgatási területe

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi kérelemnek helyt adó döntésről írásban, a kérelem elutasítása esetén határozati formában a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással együtt legkésőbb 2018. június 03.-ig értesíti a szülőt.

A felvételi kérelem elutasítása esetén a határozati döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani az önkormányzat jegyzőjéhez, a kérelem tekintetében a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

 

Hényelné Pásztor Zita

intézményvezető

 
Csécse Község Önkormányzata jogszabályi kötelezettségének eleget téve a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési startégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján elkészítette és a 106/2017.(XII.21.) számú határozatával jóváhagyta Csécse Község Településképi Arculati Kézikönyvét valamint megalkotta a településkép védelméről szóló 14/2017.(XII.21.) önkormányzati rendeletét.

106/2017.(XII.21.) számú határozat >>

14/2017.(XII.21.) önkormányzati rendelet >>

Településképi Arculati Kézikönyv >>

 

 

2017.09.30.

Csécse Község Önkormányzata

 

Sajtóközlemény

Csécse község csapadékvíz elvezetése

 

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatással valósul meg Csécsén a csapadékvíz elvezető hálózat komplex fejlesztése. Csécse Község Önkormányzata, konzorciumi együttműködésben a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatallal, a Széchenyi 2020, Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 28,49 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a települési infrastrukturális hálózat felújítására.

 

A fejlesztés régóta szükségszerű volt a településen: az elmúlt évekig a településen számos esetben történtek víz okozta káresemények, rendeteg lakossági bejelentés is érkezett, valamint a védekezésre és kármentesítésre fordított összegek nagysága is kiugróan magas volt a megyében. A projekt előkészítése során Csécse Község Önkormányzata elkészíttette a vízrendezésre vonatkozó vízjogi létesítési engedélyezési szintű tervdokumentációt, a beruházás engedély nélkül elvégezhető. Ezzel egyidejűleg a műszaki dokumentáció benyújtásra került a Területileg Illetékes Vízgazdálkodási Tanácshoz jóváhagyásra. A TVT módosítások nélkül elfogadta a tervdokumentációban foglaltakat. A Madách Imre utca és a 2128. j. út mentén vízelvezető árok átépítése során az érintett árokszakaszok vonalvezetése változatlan marad.

 

A várható projekt eredményei:

  • Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza: 550 m árok;
  • Bel- és csapadékvíztől megvédett lakosságszám: 909 fő.

 

A projekt tervezett befejezési időpontja 2018. szeptember 30, jelenleg a műszaki és szakmai előkészítés zajlik.

 

A projekt összegző adatai:

Projekt címe: Csécse község csapadékvíz elvezetése

Azonosító száma: TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00031

Kedvezményezett: Csécse Község Önkormányzata

Konzorciumi tag: Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal

Közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága

Elnyert támogatás: 28 488 400 Ft (100%)

Bővebb információ: Barna istván polgármester

 

Meghívó Közmeghallgatásra >>

Településképi Arculati Kézikönyv >>

Településképi rendeletet >>

 
Szavazások
Tetszik Önnek a település új honlapja?
 

Az akadálymentes honlap a
A CSÉCSEI  POLGÁRMESTERI HIVATAL KOMPLEX AKADÁLY-MENTESÍTÉSE
PROJEKT keretében készült:
ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM ÉMOP-2009-4.2.2.-09-0079 KÓDSZÁMÚ,
AZ EGYENLŐ ESÉLYŰ HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZOLGÁLTATÁSOKHOZ CÍMŰ PÁLYÁZATA támogatásával.

Kedvezményezett neve és elérhetősége :

Csécse Polgármesteri Hivatal

3052 Csécse, Rákóczi út 61.
Tel:06-32-492-171  Fax: 06-32-492-171
e-mail: info@csecse.hu
web: www.csecse.hu

Csécse községet a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja.

Esztergom Állás
Gyöngyös Állás
ZalaegerszegAllas.hu
SalgotarjanAllas.hu
GyulaAllas.hu
szombathelyallas.hu
budaorsallas.hu
kaposvarallas.hu
PapaAllas.hu
OzdAllas.hu
wellness kuponok
SiofokAllas.hu
PecsAllas.hu
papaallas.hu
SzekszardAllas.hu
PapaAllas.hu
bajaallas.hu
szolnokallas.hu

A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc
60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatja.