1262330283 nagykep

A A A

 

 

1. Szervezeti, személyzeti adatok.
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Elérhetőségi adatok
 
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés  C) Közzétett adat

 

1. Hivatalos név (teljes név)

 

2. Székhely

 

3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)

 

4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

 

6. Központi elektronikus levélcím

(A közvetlen elérés biztosításával.)


 

7. A honlap URL-je


 

8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)

(Ha több önálló ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat is van (pl. szervezeti egységenként eltérő), akkor az elérhetőségi adatokat ügyfélszolgálatonként vagy közönségkapcsolatonként csoportosítva.)

 

9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve

(Ha több önálló ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat is van (pl. szervezeti egységenként eltérő), akkor az elérhetőségi adatokat ügyfélszolgálatonként vagy közönségkapcsolatonként csoportosítva.)

 

10. Az ügyfélfogadás rendje

(Ha több önálló ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat is van (pl. szervezeti egységenként eltérő), akkor az elérhetőségi adatokat ügyfélszolgálatonként vagy közönségkapcsolatonként csoportosítva.)

 
II. A szervezeti struktúra
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés  C) Közzétett adat

 

1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)

(Elérést biztosítva a szervezeti egységek feladatainak leírását tartalmazó dokumentumokhoz.)

 
III. A szerv vezetői
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés  C) Közzétett adat

 

1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

(Az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosításával.)

 

 

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

(Szervezeti egységenként felsorolásszerűen.
Az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosításával.)

1.2. A felügyelt költségvetési szervek
I. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés  C) Közzétett adat

 

1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)

(A szerv által alapított költségvetési szerv adatait külön közzétételi egységben kell közzétenni.
Az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosításával.)

 

 

2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

(A honlap közvetlen elérésének biztosításával.)

 

 

 3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

 
1.3. Gazdálkodó szervezetek
I. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés  C) Közzétett adat

 

1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezikirányítással rendelkezik 

 

 

2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása

 

 

3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve

 

 

4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

1.4. Közalapítványok
I. A szerv által alapított közalapítványok
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés  C) Közzétett adat

 

1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja

(Az alapító okiratok közvetlen elérhetőségének biztosításával.)

 

 

2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye

 

 

3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása

 

 

3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása

 
1.5. Lapok
I. Lapok
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés  C) Közzétett adat

 

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

 

 

2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)

(Az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosításával.)

 

 

3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve

 
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
I. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés  C) Közzétett adat

 

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

(A honlap és az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosításával.)

 

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

 
1.7. Költségvetési szervek
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés  C) Közzétett adat

 

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye

(A jogszabály, az alapító határozat, az alapító okirat, működési engedély közvetlen elérésének biztosításával.)

 

 

2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége

(A honlap közvetlen elérésének biztosításával.)

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés  C) Közzétett adat

 

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

(A jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és biztonsági szabályzat hatályos és teljes szövegét tartalmazó önálló dokumentumok elérhetőségének biztosításával.)

 

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

(A tartalomjegyzékben a dokumentum címét angol nyelven is meg kell jelölni.)

 nem relevans

 

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

(A feladatokat helyi nemzetiségi önkormányzatok esetén az adott nemzetiség nyelvén is meg kell jelentetni.)

 
II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés  C) Közzétett adat

 

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

(A közzétételi egységen belül ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárás-típusonként csoportosítva.)

 

2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe

 

3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

 

4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

 

5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

 

6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

 

7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő

 

8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

(A formanyomtatványok letölthetőségének biztosításával.)

 

9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

(Az elektronikus program közvetlen elérésének biztosításával.)

 

10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

(A jogszabályok közvetlen elérésének biztosításával.)

III. Közszolgáltatások
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés  C) Közzétett adat

 

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

 

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

 

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

(Amennyiben hosszabb terjedelműek, a tájékoztatásokat önálló dokumentumban, azok, valamint az igénybevételhez használt formanyomtatványok elérhetőségének biztosításával.)

 

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

 
IV. A szerv nyilvántartásai
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés  C) Közzétett adat

 

1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke

(Az általános közzétételi listában csak az adatokat tartalmazó jegyzéket kell közzétenni, azonban a közadatkereső felé történő adatszolgáltatás során minden egyes adatbázisról, illetve nyilvántartásról külön leíró adatot kell készíteni az Adatbázisokat meghatározó séma alapján.)

 

2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

 

3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

 

4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

 
V. Nyilvános kiadványok
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés  C) Közzétett adat

 

1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei

 

2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása

(Kiadványonkénti bontásban.)

 

3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja

(Amennyiben a honlapról a kiadvány letölthető, a kiadvány elérhetőségének biztosításával.)

 

4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

 
VI. Döntéshozatal, ülések
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés  C) Közzétett adat

 

1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

 

2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)

 

 

3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)

(Több helyszín esetén ülésenkénti bontásban.)

 

 

5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói

(Az ülés jegyzőkönyve, illetve összefoglalója elérhetőségének biztosításával.)

 

6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága

 

 

7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje

 

8. A testületi szerv üléseinek napirendje

(Ülésenkénti bontásban.)

 

9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

(Ülésenkénti bontásban; a döntések elérhetőségének biztosításával.)

VII. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés  C) Közzétett adat

 

1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

(A döntések elérhetőségének biztosításával.)

 

2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)

(Döntésenkénti bontásban; a megfelelő ülés jegyzőkönyve, illetve összefoglalója elérhetőségének biztosításával.)

 

3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza

(Döntésenkénti bontásban.)

 

4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

(A közadatkereső felé történő adatszolgáltatás során minden egyes jogszabálytervezetről külön leíró adatot kell készíteni a Jogszabálytervezeteket meghatározó séma alapján.)

 

5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota

(Koncepciónkénti, illetve jogszabály-tervezetenkénti bontásban.)

 

6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

(A közadatkereső felé történő adatszolgáltatás során minden egyes előterjesztésről külön leíró adatot kell készíteni a Jogszabálytervezeteket meghatározó séma alapján.)

 

7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

(A nyilvánvalóan alaptalan észrevételek esetén az elutasítás indokairól nem kell összefoglalót készíteni.)

VIII. Pályázatok
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés  C) Közzétett adat

 

1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

(A kapcsolódó dokumentumok közvetlen elérhetőségének biztosításával.)

IX. Hirdetmények
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés  C) Közzétett adat

 

1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

(A hirdetmények, közlemények közvetlen elérésének biztosításával.)

X. Közérdekű adatok igénylése
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés  C) Közzétett adat

 

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

 

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

 

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

(Az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosításával.)

 

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

 

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

 

6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

 

7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

 
XI. Közzétételi listák
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés  C) Közzétett adat

 

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

(A közzétételt elrendelő jogszabály megnevezésével és elérhetővé tételével.)

 

2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

(A közzétételt elrendelő jogszabály vagy egyéb aktus megnevezésével, elérhetővé tételével.)

3.  Gazdálkodási adatok
3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések
I. Vizsgálatok, ellenőrzések listája
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés  C) Közzétett adat

 

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

 
II. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés  C) Közzétett adat

 

1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

 
III. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés  C) Közzétett adat

 

1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

(Időrendben.)

IV. A működés eredményessége, teljesítmény
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés  C) Közzétett adat

 

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

 
V. Működési statisztika
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés  C) Közzétett adat

 

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

 
3.2. Költségvetések, beszámolók
I. Éves költségvetések
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés  C) Közzétett adat

 

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

(Évenkénti bontásban.)

II. Számviteli beszámolók
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés  C) Közzétett adat

 

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

(Beszámolónként.)

III. A költségvetés végrehajtása
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés  C) Közzétett adat

 

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói

(Beszámolónként.)

3.3. Költségvetések, beszámolók
I. A foglalkoztatottak
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés  C) Közzétett adat

 

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

 

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

 

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 
II. Támogatások
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés  C) Közzétett adat

 

1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

 

2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja

(Támogatásonként és kedvezményezettekként lebontva.)

 

3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege

(Támogatásonként és kedvezményezettekként lebontva.)

 

4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

(Támogatásonként és kedvezményezettekként lebontva.)

III. Szerződések
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés  C) Közzétett adat

 

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

 
IV. Koncessziók
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés  C) Közzétett adat

 

1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

 
V. Egyéb kifizetések
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés  C) Közzétett adat

 

1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

 
VI. Európai Unió által támogatott fejlesztések
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés  C) Közzétett adat

 

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

(A dokumentumok, a szerződések, közvetlen elérésének biztosításával.)

.
VII. Közbeszerzés
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés  C) Közzétett adat

 

1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

(Az éves terv közvetlen elérésének biztosításával.)