Csécse Község Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Csécsei Gézengúz Óvoda és Bölcsőde óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2016. április 1-től 2021. március 31-ig-ig szól.

A munkavégzés helye: Nógrád megye, 3052 Csécse, Rákóczi út 73.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az óvodavezető feladata az intézmény irányítása, szakszerű és törvényes működtetésének megszervezése, a bölcsődés- és óvodáskorú gyermekek oktatásának, nevelésének megszervezése, az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat ellátó Ecsegi Közös Önkormányzati Hivatallal való folyamatos együttműködés.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógus,
 • Pedagógusi munkakörben - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Vezetői munkakörben - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • Cselekvőképesség
 • Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
 • Az intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy megbízás, vagy a megbízással egyidejűleg ilyen alkalmazás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát tanúsító okiratok másolata
 • Az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel
 • Közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és, hogy nem áll a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt
 • Nyilatkozat, melyben hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez
 • Nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételt vállalja
 • Amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre irányuló írásbeli nyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2016. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Barna István nyújt, a 06-30/695-6315 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Csécse Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3052 Csécse, Rákóczi út 61. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12/2016 , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.
 • Személyesen: Barna István, Nógrád megye, 3052 Csécse, Rákóczi út 61.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot a véleményezési jogkörrel rendelkezők véleményezik, melyet követően a magasabb vezetői megbízásról Csécse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A Képviselő-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje:
2016. március 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Helyben szokásos módon - hirdetőtáblán - 2016. február 2.
 • Csécse község honlapján - www.csecse.hu - 2016. február 2.


A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. február 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.